Projekt


współfinansowany przez Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ŚrodowiskoW dniu 8 stycznia 2018r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice" o numerze POIS.02.03.00-00-0072/17. Projekt ten wpisuje się w ramy działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Głównym celem Projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków komunalnych oraz budowa magistrali wodociągowej, która w dalszej perspektywie umożliwi rozbudowę rozdzielczej sieci wodociągowej.Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 32 756 334,30 PLN, w tym wydatki kwalifikowane obejmują 20 104 642,87 PLN. Przedsiębiorstwu udało się otrzymać na realizację Projektu dofinansowanie w formie dotacji na kwotę
17 088 946,43 PLN. Planowany termin realizacji Projektu w latach 2018-2021.


więcej


PREZENTACJA
 

Władze

Organami Spółki są :


Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd
Kompetencje Wspólników.doc

Rada Nadzorcza


Kompetencje Rady Nadzorczej.doc

Przewodniczący Rady Nadzorczej Monika Tomiak

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Andrzej Zieliński

Sekretarz Rady Nadzorczej - Jarosław Jurzak

Zarząd spółki


Kompetencje Zarządu.doc

Prezes Zarządu
- Jerzy Obstarczyk

Prokurent - Dyrektor d/s Technicznych i Eksploatacji Sieci - Jan Bliżniak

Główny Księgowy
- Barbara Marek

Prokurent - Kierownik Biura Obsługi Klienta
- Izabela Swakoń

Kierownik Wydziału Sieci Wodociągowo
- Kanalizacyjnej Zbigniew Widlarz

Kierownik Wydziału Produkcji Wody
- Ireneusz Cholewa

Kierownik Działu Utrzymania Ruchu
- Paweł Bulzacki

Kierownik d/s Pracowniczych
- Grażyna Galas


 


Informacja dla mieszkańców Kleczy Dolnej - kanalizacja sanitarnaWPWiK Sp. z o.o. w Wadowicach informuje o zakończeniu robót montażowych kanalizacji sanitarnej etap I czesć 1 w miejscowości Klecz Dolna na odcinku od POM w kierunku kościoła.
W okresie kwiecień - maj będą wykonywane prace porządkowe i odtworzeniowe nawierzchni drogi.
Po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie sieci kanalizacyjnej i zakończeniu robót odtworzeniowych otrzymają Państwo od naszego Przedsiębiorstwa pisemną informację o terminie i warunkach wykonania przyłączy kanalizacyjnych.

OFERTY PRACYŚwiadczymy usługi w zakresie dowozu wody beczkowozem.
Informacji udziela Dział Utrzymania Ruchu
tel.33 82 356 26 do 28 wew. 109

Informujemy, że od 29 maja 2018 r. na terenie Miasta i Gminy Wadowice, Gminy Tomice (m. Tomice i Radocza) oraz Gminy Wieprz (m. Frydrychowice) obowiązywać będą nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zostały one ustalone decyzjami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr nr KR.RET.070.227.2018, KR.RET.070.226.2018, oraz nr KR.RET.070.239.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. i ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody Polskie w dniu 21.05.2018 r. Taryfy będą obowiązywać przez okres trzech lat.OCHRONA DANYCH

BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW - aplikacja BLISKOInformacja - aplikacja BLISKO
Instalacja - aplikacji BLISKO