Historia

Kilka słów

O naszej historii

Istnienie wodociągu na terenie Miasta Wadowic, datuje się od końca XIX wieku. Był to rurociąg wykonany z rur drewnianych o średnicy zewnętrznej ok. 300mm średnicy wewnętrznej ok. 80mm. Działał on na zasadzie grawitacji. Ujęciem wody była studnia wykonana w górnej części miasta przy ul. Karmelickiej, do której był przyłączony rurociąg drewniany, biegnący w ulicy Słowackiego, Placem Kościuszki, Rynku i ul. Zatorskiej Doprowadzał on wodę tylko do kilku budynków zamożnych właścicieli a także do studzienki i basenu przeciwpożarowego posadowionego w Rynku. Ślady jeszcze czynnych rurociągów drewnianych odkryto w latach 1954 – 1959 w czasie prowadzonych robót kanalizacyjnych w mieście. Znaczna część mieszkańców miasta pobierała wodę z różnych potoków, sadzawek oraz studni, których na terenie miasta Wadowic było kilka. Zaprojektowano: ujęcie wody i pompownię w Jaroszowicach po lewej stronie rzeki Skawyzbiornik żelbetowy dwukomorowy na wodę zlokalizowany w Parku Miejskim rurociąg tłoczny o średnicy 225 mm długości 480 mb sieć rozdzielczą o łącznej długości ok. 10 520 mb.

Nowe połączenia

Tym samym projekt uwzględniał ok.400 połączeń domowych. Ujęcie wody nie zaspokajało już potrzebnej ilości wody i w związku z tym w roku 1947 wybudowano nową studnię zasilającą celem zwiększenia wydajności ujęcia i dostawy wody dla potrzeb mieszkańców. W roku 1948 wykonano rurociąg żeliwny o średnicy 150mm doprowadzający wodę do Zakładu Papierniczego i Druciarni. Rok 1949 to rok powstania Statutu Miejskiego Zakładu Wodociągowego w Wadowicach – Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej – bo taka była ówczesna nazwa Przedsiębiorstwa.

Miejski Zakład Wodociągów

Z dniem l stycznia 1951 r. został utworzony Miejski Zakład Wodociągów na własnym rozrachunku gospodarczym. Natomiast z dniem 9 lutego 1951 r. uchwałą ówczesnej Miejskiej Rady Narodowej w Wadowicach zostało powołane Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w skład którego wchodził również Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Ogólna ilość sieci tłocznej i rozdzielczej wynosiła wtedy 11500 mb, 350 przyłączy wodociągowych, a zdolność produkcyjna ujęcia wody wynosiła ok. 1500m3/dobę. Lata 1952 – 1976 to lata intensywnej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście.
Kilka słów

W chwili obecnej

W chwili obecnej spółka zaopatruje w wodę miasto i gminę wadowice, miasto i gminę kalwaria z., gminę tomice i lanckorona. Źródłem zaopatrzenia w wodę jest ujęcie brzegowe z rzeki skawy o wydajności 17 280 m3/dobę i zakład uzdatniania wody o wydajności 11.000 m3/dobę. Oczyszczalnia ścieków zdolna jest przyjąć 8400 m3ścieków na dobę. Obsługujemy 400 zakładów i podmiotów gospodarczych oraz 7500 odbiorców indywidualnych. Eksploatujemy m.in. 280 km sieci wodociągowej i 156 km sieci kanalizacyjnej, 9 hydroforowni, 5 przepompowni ścieków i 3 zbiorniki wody czystej.

W 2004 roku wpwik spółka z o.o. złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach funduszu spójności projektu p.n. “gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji wadowickiej “, ktory decyzją ke nr k(2004)5319 został przyjęty do realizacji . W ramach projektu zmodernizowano zakład uzdatniania wody w wadowicach, oczyszczalnię ścieków w wadowicach, wykonano 53 km kanalizacji sanitarnej oraz 16 km sieci wodociągowej

Skip to content