ŹRÓDŁO WODY

Kilka słów

ŹRÓDŁO WODY

Dostarczanie wody dla mieszkańców to jedna z naszych podstawowych usług. Woda stanowiąc najważniejszy czynnik ludzkiego życia wymaga szeregu prac, za które jesteśmy odpowiedzialni. Źródłem wody dla Stacji Uzdatniania Wody w Wadowicach jest rzeka Skawa.
Charakteryzuje się ona niestabilnym składem chemicznym oraz okresowymi wysokimi stanami mętności, co ma decydujące znaczenie w procesie jej uzdatniania.

Dorzecze rzeki Skawy to obszar 1160 km². Zlewnia zbiornika obejmuje górny
i środkowy odcinek dorzecza Skawy o powierzchni 802 km². Obszary źródłowe rzeki znajdują się na północnych zboczach Pasma Orawsko-Podhalańskiego. Górski charakter reżimu hydrologicznego Skawy sprawia, że jest ona rzeką o małej bezwładności hydrologicznej. Posiada znaczny potencjał powodziowy – wezbrania są gwałtowne ale krótkotrwałe.

Ujęcie wody z rzeki Skawy prezentuje typ ujęcia wód powierzchniowych – ujęcia wód rzek średnich. Woda surowa ujmowana jest z rzeki Skawy za pośrednictwem ujęcia brzegowego usytuowanego na jej lewym brzegu oraz ujęć drenażowych (sączek i zbiorniki infiltracyjne). Poniżej ujęcia zabudowana jest ścianka Larsena, która zabezpiecza ciągły pobór wody surowej przy bardzo niskich stanach w okresach letnich. Aby zapobiec zanieczyszczeniu wody, wokół źródła i ujęcia wyznaczone zostały strefy ochronne. Strefy te są odpowiednio oznakowane tablicami informacyjnymi o strefie ochronnej bezpośredniej i pośredniej ujęcia wody.

Woda w rzece Skawie jest skażona dużą ilością bakterii patogennych. Skuteczne usuwanie mikroorganizmów wymaga nie tylko stosowania odpowiednich środków dezynfekcyjnych ale przede wszystkim głębokiego sklarowania wody. W procesie uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w Wadowicach mętność wody surowej jest obniżana zwykle do wartości około 0,1-0,3 NTU /woda uzdatniona/. Osiągnięcie tego efektu jest możliwe dzięki wysokiej efektywności pracy filtrów DynaSand wspomaganych koagulacją kontaktową.

Skip to content