Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych
Wojciech Truchan
kontakt:ochronaDanych@wpwik.com

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Wadowickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji

Administratorem danych osobowych jest Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (WPWiK) z siedzibą 34-100 Wadowice ul. Młyńska 110.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie pod adresem siedziby WPWiK lub adresem poczty elektronicznej ochronadanych@wpwik.com.

WPWiK przetwarza dane osobowe w celu:

 • określenia warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zawarcia i realizacji umowy o  zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków [na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz kodeksu cywilnego],
 • realizacji zleceń badania wody oraz wykonywania prac technicznych [na podstawie m.in. kodeksu cywilnego],
 • wystawiania i  przechowywania faktur oraz pozostałych dokumentów księgowych [na przepisów podatkowych],
 • przesyłania drogą elektroniczną rachunków za świadczone usługi [na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą],
 • dochodzenia i egzekucji roszczeń, usuwania awarii i likwidacji szkód, prowadzenia korespondencji z klientami oraz stronami zainteresowanymi [jest to prawnie uzasadniony interes administratora],
 • ustalenia prawa do wejścia w teren oraz prawa służebności przesyłu [na podstawie prawa budowlanego oraz kodeksu cywilnego].

Udzielona zgoda na przesyłanie faktur drogą elektroniczną może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na realizację usług
zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków.
Odbiorcami danych osobowych będą organy administracji skarbowej oraz pozostałe podmioty określone przepisami prawa. Na podstawie właściwych umów
powierzenia dane mogą być ujawnione podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi dla WPWiK (m.in.: obsługę informatyczną, prawną i podatkową, usługi
projektowe i budowlane).
Dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usług, okres wynikający z obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie przepisów prawa oraz okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii oraz prawo do poprawiania swoich danych;
 • prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto WPWiK informuje, że:

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia jednak zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz może utrudnić świadczenie pozostałych usług i prowadzenie korespondencji;
 • na podstawie udostępnianych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie przewiduje się profilowania danych.
Skip to content