Ochrona danych osobowych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
w Wadowickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Dla Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zgodnie z art. 37 ust.1 lit. a), b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych] [Dz.U.UE.L.2016.119.1] [zwanego dalej „RODO”] został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, a także na podstawie art. 11 a ust.1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z póź. zm.) został powołany Zastępca Inspektora Ochrony Danych.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Marta Krajewska

Dane kontaktowe do Inspektora i Zastępcy Inspektora Ochrony Danych:

 1. e-mail: ochronadanych@wpwik.com
 2. korespondencyjnie: Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ulica Młyńska 110, [34-100] Wadowice z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych i jego Zastępcą, można się skontaktować w przypadku pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych i praw przysługujących osobom, których dane osobowe przetwarza Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW
w Wadowickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 4 pkt. 7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane Rozporządzeniem, Administrator to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (dalej WPWiK Sp. z o.o.) z siedzibą w Wadowicach (34-00) przy ulicy Młyńskiej 110.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:

 • za pośrednictwem tel.: 33 823 56 26 – centrala
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@wpwik.com
 • bezpośrednio z Administratorem po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub listownie:

Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , ul. Młyńska 110, 34-100 Wadowice.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH I JEGO FUNKCJA
W spółce Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. powołano Inspektora Ochrony Danych zgodnie z art. 37 Rozporządzenia, a także powołano Zastępcę Inspektora Ochrony Danych zgodnie z art. art. 11 a ust.1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
Inspektor Ochrony Danych i jego Zastępca, w ramach realizowanych zadań, dba o ochronę praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Osoby te mogą więc zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych lub Zastępcy Inspektora Ochrony Danych we wszelkich sprawach związanych z ich danymi osobowymi w zakresie w jakim dane te są przetwarzane przez Administratora.

Inspektor Ochrony Danych weryfikuje prawidłowość przetwarzania danych osobowych w organizacji. W ramach swoich działań jest również punktem kontaktowym dla wszelkich zgłoszeń związanych z ewentualnymi nieprawidłowościami w przetwarzaniu danych osobowych. Do Inspektora Ochrony Danych mogą się więc Państwo zwrócić jeżeli w Państwa opinii doszło do naruszenia ochrony Państwa danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest również podmiotem, do którego należy adresować żądania o realizację przysługujących Państwu praw z tytułu ochrony danych osobowych.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:
Marta Krajewska-Inspektor Ochrony Danych
Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Młyńska 110, 34 – 100 Wadowice
e-mail: ochronadanych@wpwik.com

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań, by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych w Rozporządzeniu w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.
Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych Administrator Danych Osobowych, dalej Administrator, każdorazowo identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określa okres w jakim Państwa dane będą przetwarzane.
Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu utworzenia i prowadzenia konta użytkownika w Internetowym Biurze Obsługi Klienta (IBOK) w celu przesyłania drogą elektroniczną rachunków, faktur za świadczone usługi; Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę.
 • do realizacji umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu określenia warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zawarcia i realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, przejęcia sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, prowadzenia prac inwestycyjnych i projektowych.
 • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu ustalenia prawa do wejścia w teren oraz prawa służebności przesyłu, w celu wynikającym z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, a także w celu realizacji zleceń badania wody oraz wykonywania prac technicznych wystawiania i przechowywania faktur oraz pozostałych dokumentów księgowych.
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu dochodzenia i egzekucji roszczeń, usuwania awarii i likwidacji szkód, prowadzenia korespondencji z klientami oraz stronami zainteresowanymi.

ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH
Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana w kontakcie osobistym, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

ODBIORCY DANYCH
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

 • podmiotom zewnętrznym wspierającym działalność WPWiK Sp. z o.o. przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, które uczestniczą w wykonaniu wiążącej nas z Państwem umowy w zakresie świadczenia usług opieki nad systemem informatycznym, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze, audytowe, projektowe, techniczno-budowlane;
 • innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu tj.: podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską, podmiotom nabywającym wierzytelności;
 • innym podmiotom uprawnionym na mocy odrębnych, szczegółowych obowiązujących przepisów, jeśli wykażą interes prawny w dostępie do dokumentów i danych osobowych np. urząd skarbowy.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy, podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będziemy mogli zawrzeć umowy. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.
W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Administrator będzie przechowywał pozyskane od Państwa dane osobowe:

 • przez okres wynikający z potrzeby realizacji obowiązków prawnych tj. po zakończeniu umowy przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa ustała.
 • przez okres trwania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z odpowiednich przepisów prawa np. księgowych;
 • przez okres do czasu wycofania zgody (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody) lub do czasu ustania celu wynikającego z udzielonej zgody;
 • do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu wykonanych usług lub działania instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE
Prawo:

 • dostępu do danych osobowych (art.15 RODO),
 • do sprostowania danych (art. 16 RODO),
 • do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO),
 • do sprzeciwu (art. 21 RODO),
 • do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (art. 22 RODO),
 • do zgłoszenia o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych (art. 33 RODO).

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
W przypadku uznania, przez osobę, której dane dotyczą, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących w sposób uzasadniony narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku [RODO], osobie takiej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
Dane kontaktowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [PUODO]:
Adres : Urząd Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, [00-193] Warszawa
Infolinia: 606-950-000
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
Administrator nie będzie przekazywał danych do państwa trzeciego lub innych organizacji międzynarodowych.

PODEJMOWANIE ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POPRZEZ SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO
w Wadowickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 4 pkt. 7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane Rozporządzeniem, Administrator to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (dalej WPWiK Sp. z o.o.) z siedzibą w Wadowicach (34-00) przy ulicy Młyńskiej 110.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:

 • za pośrednictwem tel.: 33 823 56 26 – centrala
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@wpwik.com
 • bezpośrednio z Administratorem po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub listownie:

Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Młyńska 110, 34-100 Wadowice.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres e-mail: ochronadanych@wpwik.com lub pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia informujemy, że Spółka prowadzi monitoring wizyjny na terenie swoich obiektów w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym i ochrony mienia. Podstawą prawną przetwarzania na podstawie monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust.1 lit. f) ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące obiekty:

 • budynek administracji przy ulicy Młyńskiej 110 w Wadowicach obejmuje: bramę wjazdową, parking zewnętrzny oraz wewnętrzny, wejście główne do budynku, wejście tylne do budynku, ciągi komunikacyjne w budynku administracyjnym, ciągi technologiczne oraz otoczenie zewnętrzne oczyszczalni ścieków, korytarze wewnątrz budynku administracyjnego, bramę wjazdową, miejsce postojowe przed bramą wjazdową, parking z placem manewrowym;
 • stacja uzdatniania wody przy ulicy Zegadłowicza 57 w Wadowicach obejmuje: bramę wjazdową, strefę ujęcia brzegowego, teren stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikami wody czystej, wnętrza budynków i hale technologiczne, wejścia do budynku administracyjnego, miejsce odpoczynku przy ścieżce rowerowej Velo Skawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości dysku) maksymalnie do 90 dni. W sytuacji, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa – nagranie przechowywane będzie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Po zakończeniu postępowania zapisy z monitoringu zostaną trwale usunięte.

ODBIORCY DANYCH
W niektórych sytuacjach dane osobowe przetwarzane na podstawie monitoringu wizyjnego mogą zostać przekazane dalej innym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, albo jeżeli będzie to konieczne celem wykonania umowy, dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym, którym Administrator zleci czynności wymagające przetwarzania danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, np. firmom serwisującym.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE
Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nie wydaje kopii nagrań
z monitoringu ze względu na ochronę praw i wolności osób, których dane dotyczą
(tj. innych osób, których wizerunek został utrwalony na nagraniu z monitoringu). Zabezpieczone nagrania mogą być udostępnione jedynie podmiotom prowadzącym postępowanie na podstawie przepisów prawa jak, np. sądy, policja, prokuratura oraz podmiotom działającym na podstawie przepisów szczególnych jak, np. firmy ubezpieczeniowe na podstawie uzasadnionego wniosku złożonego do Administratora przez te podmioty. Inne osoby fizyczne, które chciałaby skorzystać z prawa dostępu do nagrań z monitoringu wizyjnego mogą skorzystać z tego prawa tylko w uzasadnionych przypadkach kontaktując się z Administratorem w celu udostępnienia nagrania do wglądu w siedzibie Spółki.
W związku z powyższym posiada Pani/Pan prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art.18 RODO. W celu realizacji swoich praw może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem bezpośrednio w jego siedzibie lub przesyłając żądanie na adres e-mail: sekretariat@wpwik.com lub ochronadanych@wpwik.com

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
W przypadku uznania, przez osobę, której dane dotyczą, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących w sposób uzasadniony narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku [RODO], osobie takiej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
Dane kontaktowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [PUODO]:
Adres : Urząd Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, [00-193] Warszawa
Infolinia: 606-950-000
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
Administrator nie będzie przekazywał danych do państwa trzeciego lub innych organizacji międzynarodowych.

PODEJMOWANIE ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPATRYWANIA ŻĄDAŃ OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Młyńskiej 110, 34-100 Wadowice, jako Administrator Danych Osobowych informuje
o przysługujących osobom fizycznym prawach, związanych z przetwarzaniem danych osobowych, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.
Poniżej znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące trybu zgłaszania i wykonywania żądań realizacji przysługujących praw.

O co można wnioskować?
Osobom fizycznym przysługują następujące prawa realizowane na wniosek, związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do informacji, w tym prawo do kopii danych (art. 15 RODO);
 2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO);
 3. prawo usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO);
 5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 6. prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO);
 7. prawo do niepodlegania automatycznym rozstrzygnięciom indywidualnym (art. 22 RODO).

W jaki sposób można zgłosić żądanie realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych?
Wniosek może zostać zgłoszony:

 1. w sekretariacie spółki Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – składany osobiście przez wnioskodawcę;
 2. elektronicznie, na adres e-mail: sekretariat@wpwik.com lub na adres Inspektora Ochrony Danych: ochronadanych@wpwik.com
 3. za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. udostępnia na swojej stronie internetowej wzór wniosku o realizację praw osoby, której dane dotyczą.

Jaki jest czas odpowiedzi / realizacji żądania?
Aby dokładnie przeanalizować zgłoszenie oraz w uzasadnionych przypadkach móc zrealizować zgłoszone żądanie, Administrator przyjął, że rozpatrzenie wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
W tym terminie zostanie wysłane powiadomienie do wnioskodawcy. W razie potrzeby, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, wskazany powyżej termin można przedłużyć o kolejne dwa miesiące. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator powiadomi wnioskodawcę o przedłużeniu terminu z podaniem przyczyny opóźnienia.

Jakie są koszty realizacji wniosku?

 1. Wnioski są wolne od opłat za wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2 (poniżej).
 2. Spółka będzie uprawniona do pobrania opłaty od wniosku w szczególności w sytuacji, gdy wniosek:
 • został zgłoszony przed upływem 3 miesięcy od dnia zgłoszenia przez wnioskodawcę żądania tego samego rodzaju, przy czym ograniczenie to nie dotyczy prawa do sprostowania danych, prawa do ograniczenia przetwarzania danych ani prawa do sprzeciwu;
 • obejmuje żądanie udzielenia odpowiedzi na szczególnym nośniku lub formacie odpowiedzi, jeżeli nie odpowiada on standardowemu formatowi przyjętemu przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • został sporządzony w języku innym niż język, który jest standardowo używany przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w komunikacji z klientami /kontrahentami;
 • wymaga znacznego zaangażowania zasobów ludzkich lub środków niezbędnych do prawidłowego wykonania wniosku w stopniu zakłócającym normalną działalność Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
 • ma zostać zrealizowany w szczególnym trybie jak np. odpowiedź przesłana kurierem;
 • składany jest ponownie przed upływem 3 miesięcy po tym, jak uprzednie takie samo żądanie zostało wycofane.
 1. Opłata, o której mowa w ust. 2 powyżej będzie uwzględniać w szczególności: administracyjne koszty udzielenia odpowiedzi na wniosek, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań, w tym w szczególności koszty kuriera, tłumacza, zakupu i dostosowania nośnika, wykonania nagrania dźwiękowego;
 2. Wysokość opłaty, o której mowa powyżej, ustala Zarząd Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 3. W przypadku, gdy Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest uprawniony do pobrania opłaty, o której mowa powyżej, rozpocznie realizację wniosku, po jej wniesieniu.

Czy każde zgłoszone żądanie zostanie zrealizowane?
Każde zgłoszone żądanie zostanie przekazane do analizy powołanego przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Inspektora Ochrony Danych, jej wynikiem będzie odpowiedź dotycząca jego realizacji skierowana do wnioskodawcy.
Jednocześnie informujemy, że wynikiem analizy może być odmowa realizacji zgłoszonego żądania, w szczególności, gdy:

 1. wniosek jest nieuzasadniony, szczególnie, gdy pozytywne załatwienie wniosku jest prawnie niedopuszczalne lub niewymagane;
 2. wniosek jest nadmierny, szczególnie jest składany ustawicznie, co oznacza wniosek składany częściej niż raz na 3 miesiące w tej samej kategorii sprawy;
 3. wniosek nie został uzupełniony przez wnioskodawcę pomimo wezwania wysłanego do wnioskodawcy;
 4. wniosek wskazuje na szczególny nośnik lub format odpowiedzi, który nie odpowiada standardowym formatom;
 5. wniosek złożony został w innym języku niż język używany w komunikacji przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z klientami/kontrahentami;
 6. realizacja żądania mogłaby spowodować ujawnienie tajemnicy prawnie chronionej;
 7. wniosek obejmuje żądanie wydania kopii danych lub przeniesienia danych w języku innym niż język, w jakim dane są przetwarzane przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
 8. przesłanie danych innemu administratorowi w odpowiedzi na wniosek o przeniesienie danych osobowych nie jest technicznie możliwe.

Pobierz wzór wniosku

Skip to content