Deklaracja dostępności

Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Data publikacji strony internetowej: 2020.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-10. 

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego:

Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ul. Młyńska 110,
34-100 Wadowice

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-01

Niniejsze oświadczenie zostało przygotowane na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Intencją Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest, aby każdy użytkownik miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0) – http://fdc.org.pl/wcag2/

Dlatego też Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. planuje zmiany serwisu udostępnianego pod adresem www.wpwik.com mające taki dostęp umożliwić w zakresie określonym w przedmiotowych wytycznych. Do końca 2021r. Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. planuje wdrożyć serwis w pełni dopasowany do wymagań prawnych.

Elementy strony dostosowane do standardów WCAG 2.0:

 • Strona wyposażona jest w najnowszy zestaw narzędzi modyfikujących sposób wyświetlania treści tj. kontrast, nagatyw, wielkość tekstów itp.
 • Do zdjęć dodany jest tag „alt”, którego celem jest dodatkowy opis obrazków i grafik.
 • Pola formularzy zawierają dodatkowy opis w kodzie strony.
 • Struktura nagłówków ułożona jest w odpowiedni sposób.
 • Możliwość kopiowania treści do proframu powiększająco-czytającego ZoomText.
 • Możliwość przeglądania strony przy pomocy klawiatury.
 • Na stronie zachowany jest odpowiedni kontrast elementów.
 • Możliwość powiększania strony przy pomocy klawiatury.
 • Dodatkowe informacje o otwarciu linków w nowej karcie.
 • Poprawna walidacja HTML.
 • Odpowiednie walidacje formularzy.
 • Oznaczenie wymaganych pól formularzy.
 • Powiązanie pól formularza z informacjami o błędach.
 • Oznaczenie nagłówków H1-H6.
 • Wzmocnione kolory elementów klikalnych.
 • Teksty wyrównane do lewej.
 • Odpowiednie odstępy między wierszami w tekście (interlinia).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy na adres . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane kontaktowe do RPO można znaleźć pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Dostępność architektoniczna

Większość budynków Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.. , odwiedzanych przez klientów jest dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Siedziba Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. znajduje się przy ul. Młyńska 110, w Wadowicach. Pod tym adresem znajduje się kompleks kilku budynków w tym m.in. siedziba Zarządu oraz biura różnych działów Spółki a także Punkt Obsługi Klienta.

Wejście do budynku POK jest od strony ul. Młyńska 110. Wejście oraz sam POK i Kasy znajdują się na parterze budynku, pomieszczenia są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 
Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.. planuje dodatkowo przebudowę budynku POK, która ma wprowadzić dalsze udogodnienia umożliwiające swobodne wejście oraz przemieszczanie się po terenie POK dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. W tym celu poprosiliśmy o wsparcie merytoryczne samych zainteresowanych i plany przebudowy oparliśmy o analizę otrzymaną od Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CERO.
W budynku POK nie ma windy. Nie mniej osoby z niepełnosprawnością są obsługiwane zawsze na parterze budynku. Po uprzednim zgłoszeniu pracownik/pracownicy Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.. niezbędni do załatwienia przedmiotowej sprawy, są dostępni dla danej osoby w jednym z pomieszczeń znajdujących się na parterze POK.

W POK nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Pracownicy POK służą pomocą w razie potrzeby.

W POK można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa ta dostępna jest na bieżąco. Usługa jest bezpłatna.

W budynku POK nie ma pętli indukcyjnych.

Do POK można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku POK jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
Przed budynkiem POK dostępne są wyznaczone miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

Skip to content