Zadanie 1 – Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wadowice rejon: Klecza Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny
(formuła zaprojektuj i wybuduj

 

 

Wszelkie informacje zwiazane z Inwestycją można uzyskać w siedzibie WPWiK w Jednostce Realizującej Projekt przy ul. Młyńskiej 110,
pokój 7 pod numerem telefonu (33)823-56-26 wew. 122

                                                                      biuroinwestycji@wpwik.com lub telefonicznie: 602 328 797

 

 

Na terenie budowy nadzór nad robotami z ramienia Wykonawcy prowadzą:

 

Kierownik Budowy  Kuba Stradomski 513 124 502

Kierownicy Robót: Pan Mateusz Bogdanowski, nr. tel. 508-194-058; Pan Bartłomiej Guzik tel.503-067-075.
 

INFORMACJA

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców informujemy, że zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wadowice rejon: Klecza Dolna, Klecza Górna, Barwałd Dolny”, Wykonawca ma obowiązek uzyskania pisemnych oświadczeń o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego właścicieli nieruchomości działek, na których została posadowiona kanalizacja.

Mając na względzie czasowe utrudnienia komunikacyjne prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość w porządkowaniu terenu.

Ponadto informujemy, że WPWiK Sp. z o.o. posiada gwarancję na wykonane roboty, w związku z tym jakiekolwiek uwagi dotyczące inwestycji prosimy kierować na maila: biuroinwestycji@wpwik.com

22 października 2020 r.

Trwają prace budowlano-montażowe sieci kanalizacji sanitarnej w Kleczy Dolnej, Kleczy Górnej i Barwałdzie Dolnym. Łącznie na koniec września wykonano 13,8 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Pozostało do wykonania 11,2 km sieci oraz wybudowanie  pompowni ścieków. Wykonawcza prowadzi intensywne prace budowlano-montażowe na kilku odcinkach jednocześnie, dzięki czemu prace nabierają rozmachu.

Realizacja prac budowlanych może stwarzać niedogodności w codziennym życiu mieszkańców i ruchu drogowym, w związku z czym prosimy mieszkańców o wyrozumiałość a kierowców o ostrożną jazdę.  Dziękujemy za wszelką Państwa pomoc w realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

Odcinek od krzyżówki drogi na Zarąbki (Pasieki Łysoń) wzdłuż drogi powiatowej w kierunku kościoła w Kleczy Dolnej, o długości ok. 2,2 km został przyjęty do użytkowania. Przypominamy mieszkańcom o obowiązku podłączania się do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Obowiązek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W tym celu prosimy o pobranie z druku nr 09 – Wniosek o przyłączenie do sieci, znajdującego się w zakładce BOK.

 

 

 

  

 

22.07.2020r.

 

 

 

REWANŻ ZA CIERPLIWOŚĆ I WYROZUMIAŁOŚĆ MIESZKAŃCÓW

 

 

 

Jak informowaliśmy w dniu 19 stycznia 2020 r. mieszkańców na spotkaniu w OSP Klecza / roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej nie będą należały do łatwych, i będą wymagały wiele cierpliwości i wyrozumiałości z Ich strony, jednak po ich zakończeniu komfort i jakoś dróg znacznie się poprawi. Słowa dotrzymaliśmy. Wykonawca odtworzył drogę powiatową i drogi gminne na odcinku budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Łączna ilość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Zadania 1 wynosi 7,2 km. Tym samym ukończono Etap I, część 1 budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kleczy.

 

 

 

Droga gminna przed inwestycją
Droga gminna po inwestycjiObecnie trwają prace na kolejnych etapach inwestycji. W ramach Etapu I, Części 2 wykonano blisko 4 km sieci kanalizacji sanitarnej.


 

Po zgłoszeniu zakończenia robót do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wadowicach mieszkańcy będą mieli możliwość podłączenia domów do sieci kanalizacyjnej. O terminie, warunkach jakie trzeba spełnić aby podłączyć się do sieci kanalizacyjnej poinformujemy pisemnie każdego zainteresowanego.

 

W związku z dużymi utrudnieniami związanymi z prowadzonymi pracami, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Jednocześnie przypominamy, że wszelkie pytania dotyczące problemów związanych
z inwestycją należy zgłaszać na adres email:
biuroinwestycji@wpwik.com lub telefonicznie: 602 328 797

14.05.2020r. Prace odtworzeniowe drogi Etapu I części 1 zostaną przeprowadzone maj/czerwiec br.

Trwają intensywne prace budowlano- montażowe Etapu I, część 2 sieci kanalizacji sanitarnej w Kleczy Dolnej – na koniec kwietnia br. wykonano ponad 3 km kanalizacji.

Łączna ilość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Zadania 1 to blisko 5,5 km. ORIENTACJA MAPY W PDF


31.03.2020 r.

 

Rozpoczęto prace związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kleczy Dolnej (Przysiółek Zaszkole, Pniaki) – Etap I, części 2.

Realizacja prac budowlanych może stwarzać niedogodności w codziennym życiu mieszkańców i ruchu drogowym, w związku z czym prosimy mieszkańców o wyrozumiałość a kierowców o ostrożną jazdę ORIENTACJA MAPA PDF


28.02.20220r.

 

Zakończono roboty ziemne i montażowe Etapu I części 1 – wykonano ok. 2,23 km sieci kanalizacji sanitarnej. Do zakończenia etapu pozostało odtworzenie nawierzchni dróg i prace porządkowe. Prace odtworzeniowe planowane są na kwiecień br. 19.01.2020r.

W dniu 19.01.2020r. w budynku OSP w Kleczy Dolnej odbyło się kolejne spodkanie z mieszkańcami Kleczy Dolnej ws. Zadania 1 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice rejon: Klecza Dolna, Klecza Górna, Barwałd Dolny.” W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy Kleczy i Barwałdu Dolnego, przedstawiciele firmy projektowej, przedstawiciele gminy Wadowice. Stronę Inwestora reprezentował Prezes WPWiK Sp. z o.o. o , Dyrektor ds. Technicznych oraz Kierownik Jednostki Realizującej Projekt. Przedstawiciele firmy wykonawczej, Projektanci przedstawili zakres zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej w podziale na etapy. W drugiej cześći spotkania odbyły się indywidualne konsultacje. Mieszkańcy mieli możliwość rozmowy z projektantami, wykonawcą i inwestorem.

31.12.2019 r.

Trwają prace budowlano montażowe Etapu I , części 1. Wykonano około 850 mb sieci kanalizacyjnej


18.11.2019 r.

 

W dniu 18.11.2019 r. uroczyście rozpoczęliśmy budowę sieci kanalizacyjnej w Kleczy Dolnej, Kleczy Górnej
i Barwałdzie Dolnym. W symbolicznym – pierwszym wbiciu łopaty pod wykop sieci kanalizacyjnej udział wzięli m.in.: Burmistrz Wadowic – Bartosz Kaliński, Prezes Zarządu WPWiK – Jerzy Obstarczyk oraz przedstawiciele Wykonawcy – firma Ekoinstal z Suchej Beskidzkiej.

Inwestycja realizowana jest kontraktem „zaprojektuj-buduj”. Biuro Projektowe wykonujące dokumentację projektową niejednokrotnie napotyka na różne utrudnienia. W niektórych przypadkach proces rokowań z właścicielami działek w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren jest bardzo czasochłonny, przez co wydłuża się czas potrzebny na wykonanie ostatecznego projektu. Dlatego inwestycja została podzielona na II etapy (Etap I – Klecza Dolna; Etap II – Klecza Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny), a te z kolei na części.

Rozpoczęliśmy budowę Etapu I, części 1, która swoim zakresem obejmuje 2,3 km sieci kanalizacji sanitarnej
i umożliwi podłączenie blisko 60 gospodarstw domowych.

Wszelkie informacje na temat proponowanych prac można uzyskać w siedzibie WPWiK w Jednostce Realizującej Projekt przy ul. Młyńskiej 110, pokój 7 pod numerem telefonu (33)823-56-26 wew. 122

Na terenie budowy nadzór nad robotami z ramienia Wykonawcy prowadzi Kierownik Robót Pan Mateusz Bogdanowski, nr. tel. 508-194-058

Całość ok. 25 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej Wykonawca ma wybudować do końca 2020 r. Wartość realizowanego Zadania 1 sięgnie kwoty 23 mln zł brutto, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wyniesie ok.13 mln zł. Na sfinansowanie wkładu własnego WPWiP pozyskało pożyczkę z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,która będzie spłacana przez Spółkę w latach 2021-2026.

Sukcesywnie rozbudowywana sieć kanalizacyjna wypisuje się w długoterminową strategię wadowickiej Spółki wodociągowo – kanalizacyjnej, na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców gminy

 

 

 

21.05.2019 r.

W dniach 21-22.05.br w siedzibie Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji odbyło się
spotkanie z mieszkańcami Kleczy Dolnej, Kleczy Górnej i Barwałdu Dolnego. Spotkanie poświęcone było
projektowanej kanalizacji sanitarnej w ramach realizowanego projektu pn.„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wadowice”.
Wszyscy zainteresowani inwestycją uzgodnili trasę przebiegu kanalizacji sanitarnej z projektantami i dyrekcją WPWiK Sp. z o.o.,
uzyskali informację o planowanych terminach rozpoczęcia robót ziemnych oraz o procedurze podłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej.
Na rzutniku wyświetlane były informacje dotyczące realizacji Projektu oraz źródeł jego finansowania. W wyniku konsultacji rozwiano wiele wątpliwości i podpisano ok. 60 porozumień.
Wszystkim zaangażowanym w nasz projekt, władzy samorządowej, przybyłym mieszkańcom bardzo dziękujemy!

 

 
31.03.2019 r.

Trwają prace projektowe. Projektanci uzgadniają trasę przebiegu sieci kanalizacyjnej w Kleczy Dolnej, Kleczy Górnej i Barwałdzie Dolnym. W toku są uzgodnienia branżowe z:

– Polskie Koleje Państwowe S.A.

– Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad w Krakowie

-Wody Polskie

Pytania prosimy kierować do zespołu projektowego – tel. 33 496 84 94


01.12.2018 r.

Spotkanie promocyjno – informacyjne Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice” przeznaczone dla mieszkańców Kleczy i Barwałdu Dolnego.

20.10.2018 r.

odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami Kleczy poświęcone uzgodnieniu projektowanej sieci kanalizacyjnej. Dziękujemy za zainteresowanie i liczne przybycie.


06.10.2018 r.

W dniach 22.09.2018r. i 06.10.2018r. odbyły się spotkania informacyjne ws. Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice” przeznaczone dla mieszkańców Kleczy Dolnej.

W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy Kleczy, przedstawiciele firmy projektowej, przedstawiciele gminy Wadowice i władze samorządowe. Stronę Inwestora reprezentował Prezes WPWiK Sp. z o.o. o oraz Dyrektor ds. Technicznych. Przedstawiciele firmy wykonawczej, Projektanci przedstawili zakres prac projektowych w podziale na etapy i propozycje przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej. Mieszkańcy uzgadniali trasę przebiegu kanalizacji sanitarnej i podpisywali zgody na przejście kanalizacji sanitarnej przez ich posesje.

27.07.2018 r.

W dniu 27.07.2018 r. w siedzibie Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. została podpisana największa umowa na roboty budowlane w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wadowice” nr POIS.02.03.00-00-0072/17” na: Zadanie 1 – Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wadowice rejon: Klecza Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny
(formuła zaprojektuj i wybuduj)

Wykonawca:

Konsorcjum Firm:

Ekoinstal Sp. z o.o. 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Przemysłowa 8 – Lider Konsorcjum

Zakład Budownictwa Ogólnego „MODUŁ” Bożena Guzik 38-300 Gorlice, ul. Stróżówka 67 – Członek Konsorcjum

Wartość inwestycji: 23.468.937,45 zł brutto.

Termin realizacji: do 30.11.2020 r.

Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej o długości ok.25 km, w tym przepompownie ścieków) w Gminie Wadowice obszar Klecza Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny. Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępu do kanalizacji sanitarnej na terenie objętym projektem, co znacznie wpłynie na poprawę stanu środowiska przez zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód podziemnych i powierzchniowych.

 

Skip to content