Zadanie 4 - Modernizacja oczyszczalni ścieków - Etap I (Modernizacja krat wstępnych na dopływie do oczyszczalni ścieków)21.03.2019 r.

Przedstawiciele Wadowckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanlizacji sp. z o.o. wraz z przedstawicielami Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu odebrali przedmiot zamówinia.

Zasuwa nożowa


Kraty gęste panelowo-hakowe z prasopłuczką do mechanicznego oczyszczania ścieków wraz z sondą ChZT

14.06.2018 r.

W dniu 14.06.2018 r. w siedzibie Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. została podpisana pierwsza umowa w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wadowice” nr POIS.02.03.00-00-0072/17” na: Zadanie 4 – „Modernizacja oczyszczalni ścieków – Etap I (Modernizacja krat wstępnych na dopływie do oczyszczalni ścieków)”.

Wykonawca: Huber Technology Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Ryżowa 51
Wartość inwestycji: 1.474.278,00 zł brutto.
Termin realizacji: do 30.04.2019 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, montaż i uruchomienie:
1) zasuwy nożowej ɸ 800 na wlocie do oczyszczalni ścieków,
2) trzech krat gęstych panelowo-hakowych z prasopłuczką do mechanicznego oczyszczania ścieków wraz z sondą ChZT zamontowaną integralnie za kratą na oczyszczalni ścieków Wadowice.

Modernizacja krat wstępnych z prasospłuczką (system prasowania i płukania skratek) zapewni odbiór zwiększonej ilości zanieczyszczeń m.in. z obszarów objętych projektowaną i realizowaną kanalizacją sanitarną w Kleczy Dolnej, Kleczy Górnej i Barwałdzie Dolnym. Zastosowany w urządzeniu system płukania skratek przy użyciu wysokoobrotowego wirnika pozwoli na odzysk największej ilości rozpuszczalnych części organicznych zawartych w skratkach. Odzyskany węgiel organiczny spowoduje poprawę procesów prowadzonych na oczyszczalni ścieków. Spodziewanym efektem będzie przyrost ilości wytworzonego w procesie fermentacji biogazu. Niezależnie od tego wypłukanie ze skratek wymywalnych części fekalnych skutkować będzie lepszym sprasowaniem skratek, a więc redukcją ilości odpadu przy jednoczesnym zmniejszeniu uciążliwości zapachowej. Zaproponowany system transportu przy użyciu rynny spłukiwanej pozwoli na wyeliminowanie napędów a więc redukcję kosztów eksploatowanego układu. 

Skip to content