Projekt pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice" o numerze POIS.02.03.00-00-0072/17

Cel projektu: Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu wodno – ściekowego na ternie aglomeracji Wadowice

Planowane efekty:

  • długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 26,148 km
  • długość wybudowanej sieci wodociągowej – 2,66 km
  • liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych (przebudowa krat)– 1 szt.
  • uzyskania efektu ekologicznego (podł.3.351 RLM)/ ok. 600 budynków

Wartość projektu: 32 764 211,93 zł (brutto).

Wkład Funduszy Europejskich: 17 088 529,22 zł.


Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, jako beneficjent projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.,
informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem poniższych mechanizmów:

1) adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
2) lub formularza: https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl

Kolejne spotkanie z mieszkańcami za nami !

 

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom, 19 września 2021 r. od godziny 7.00 do 13.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczy odbyło się spotkanie dla zainteresowanych osób podłączeniem swoich nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Podczas spotkania pracownicy spółki udzielali informacji dotyczących wypełniania wniosków o wydanie warunków podłączenia do sieci oraz podpisania umowy na odbiór ścieków. Możliwe było również złożenie wniosków lub innych pism.

Zorganizowany punkt informacyjny spotkał się dużym zainteresowaniem.
W ciągu 6 godzin udzielono informacji ponad 150 osobom.

Spółka zakończyła budowę tak pożądanej przez mieszkańców kanalizacji – teraz kolej na mieszkańców. To od właścicieli posesji będzie zależało powodzenie zrealizowanego projektu”. Dlatego też pozostałe osoby zapraszamy do siedziby Spółki od godz. 6.00 do 13.30, kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

„Duży krok Spółki w stronę zakończenia inwestycji – reszta w rękach mieszkańców”

10 września 2021 r. w Wadowicach odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu nr POIS.02.03.00-00-0072/17 w obrębie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

W imieniu gospodarzy spotkanie otworzył Pan Jerzy Obstarczyk – Prezes Zarządu WPWiK w Wadowicach. W uroczystości wzięło udział wielu znakomitych gości: samorządowcy Wadowic z Burmistrzem Wadowic Panem Bartoszem Kalińskim, wspólnicy WPWiK, Rada Nadzorcza WPWiK, duchowieństwo, zaprzyjaźnione firmy, Wykonawcy, Inspektorzy oraz kadra kierownicza WPWiK. Krótko mówiąc wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji projektu.

Prezes Zarządu wraz z kierownikiem JRP Panią Joanną Kochańską zaprezentowali historię projektu. Jak podkreślił w wystąpieniu Prezes Jerzy Obstarczyk, koncepcja powstała z inicjatywy władz miasta oraz na prośbę mieszkańców. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu wielu osób pełniących ważne stanowiska i różne funkcje, w 2016 roku rozpoczęto prace nad programem funkcjonalno-użytkowym dotyczącym zaprojektowania i budowy sieci kanalizacji sanitarnej objętej zadaniem pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice”.

Opracowany dokument pozwolił na ubieganie się o środki unijne, czego efektem było podpisanie 8 stycznia 2018 r. umowy o dofinansowanie pomiędzy Wadowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach założeń zostało zrealizowanych 7 zadań, z czego 3 zadania dotyczyły rozbudowy sieci, a jedno związane było z modernizacją oczyszczalni ścieków (szczegóły: https://www.wpwik.com/projekt/).

Po dokonaniu podsumowania projektu głos zabrał Burmistrz Wadowic Pan Bartosz Kaliński. Podkreślił wagę i istotność realizacji zadania w zakresie dbałości o środowisko i znaczenie dla regionu. Jednocześnie złożył podziękowania wszystkim zaangażowanym w realizację projektu.

W następnej kolejności w imieniu radnych, sołtysów oraz mieszkańców głos zabrała Pani Maria Zadora – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Wadowicach. O projekcie wypowiedzieli się również przedstawicie Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu zwracając uwagę na dobrą współpracę z Inwestorem.

Na ręce Gospodarzy i Uczestników podsumowania wpłynęły listy gratulacyjne od: Pana Artura Lorkowskiego – Zastępcy Prezesa NFOŚiGW w Warszawie, Pana Filipa Kaczyńskiego – Posła na sejm RP, Pana Piotra Hajnosza – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wadowicach.

Całość uroczystości uświetniła swoim występem Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kleczy pod batutą kapelmistrza Jarosława Mitoraja.

W efekcie końcowym w ramach projektu zrealizowano:

  • 26,148 km sieci kanalizacji sanitarnej,

  • 2,66 km sieci wodociągowej,

  • 5 przepompowni ścieków.

Koszt całkowity Projektu (brutto) – 32.756.334,30 zł, w tym :

Dotacja UE – 17.088.946,43 zł

Pożyczka z NFOŚiGW – 5 714 884,32 zł

Środki własne – 9 952 503,55 zł (w tym VAT 5 940 046,80)

W ramach projektu planowane jest podłączenie około 600 budynków.

Co istotne, Zarząd WPWiK w Wadowicach zwraca się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców o niezwłoczne podłączanie swoich nieruchomości do nowo wybudowanej kanalizacji. Mając na uwadze dotychczasową współpracę Spółka zachęca do dalszego uczestnictwa i zaangażowania w podnoszeniu standardu życia mieszkańców oraz dbaniu o ochronę środowiska.

Więcej informacji o podsumowaniu projektu na:

https://krakow.tvp.pl/55800635/nowa-kanalizacja-w-gminie-wadowice

https://www.wadowice24.pl/nowe/pieniadze/16928-wadowickie-wodociagi-zakonczyly-duza-inwestycje-do-sieci-mozna-podlaczyc-kolejne-600-domow.html

Realizacja Zadań w ramach Projektu

Skip to content